இந்திய அரசியலமைப்பு - Indian Constitution - Video Vision

Video Vision

Video Guidance for Aspirants

ads

Post Top Ad

Friday, 26 June 2020

இந்திய அரசியலமைப்பு - Indian Constitution

அரசியல் அறிவியல் -Watch Video
இந்திய அரசியலமைப்பு உருவான விதமும் சிறப்பு கூறுகளும்   - Watch Video
அரசியலமைப்பு வரைவுக்குழு மற்றும் பிறகுழுக்கள் - Watch Video
அரசியலமைப்பின் முகவுரை - Watch Video
பிறநாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்டக்கூறுகள் - Watch Video
அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் சரத்துகள்-Watch Video
அரசியலமைப்பின் அட்டவணைகள்  -Watch Video
 பகுதி-1 (சரத்து 1 முதல் 4 வரை) - மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் - Watch Video
பகுதி-2 (சரத்து 5 முதல் 11 வரை) - குடியுரிமை - Watch Video
பகுதி-3 (சரத்து 12 முதல் 35 வரை) அடிப்படை உரிமைகள் - Watch Video
பகுதி-4 (சரத்து 36 முதல் 51 வரை) அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் - Watch Video
பகுதி-4a  (சரத்து 51a) அடிப்படை கடமைகள்  -Watch Video 

பகுதி-5 - (சரத்து 52 முதல் 70) மத்திய அரசு - Watch Video

                 

பெருபாரி வழக்கு - ஒரு பார்வை-1960
கோலக்நாத் வழக்கு - 1967
கேசவாநந்த பாரதி வழக்கு-1973
எஸ்.ஆர்.பொம்மை வழக்கு-1994
அரசியலமைப்பு பகுதி-1 (சரத்து 1 முதல் 4 வரை)

No comments:

Post a comment

Post Top Ad